Försäljningsvillkor

 1. DIAPOL GRANITE OÜ ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

  Giltig från 10.08.2018

  1.Tillämpning av de Allmänna Försäljningsvillkoren. Dessa Diapol Granit OÜ Allmänna Försäljningsvillkor (de Allmänna Försäljningsvillkoren) tillämpas på all försäljning som ingåtts mellan Diapol Granit OÜ (reg. kod 10613494) (Diapol) som leverantör och dess kund (Kunden) som köpare i egenskap av en konsument som införlivar de Allmänna Försäljningsvillkoren (bl a köptransaktioner via webbutiken). Dessa Allmänna Försäljningsvillkor, tillsammans med ett accepterat erbjudande eller annat avtal (vid köp via webbutiken även Användarvillkoren för webbutiken), som hänvisar till de Allmänna Försäljningsvillkoren, benämns gemensamt Avtalet.

  2.Föremål för Avtalet. Diapol skall sälja vissa produkter (Produkterna) och erbjuda relaterade tjänster till Kunden i enlighet med de överenskomna villkoren i Avtalet. Kunden skall betala för Produkterna och tjänsterna enligt de överenskomna villkoren i Avtalet.

  3.Orderhantering. Kunden placerar personligen en begäran om förslag på de Produkter och tjänster som erbjuds av Diapol, via webbplatsen www.diapol.com eller via e-post info@diapol.se. En sådan begäran om förslag skall vara icke-bindande för Parterna.

  Efter mottagandet av en begäran om förslag skall Diapol utfärda en första prisoffert, som anger kostnaden för mallhanteringsarbeten, en första uppskattning av priset på Produkterna och installationsarbetena och andra relaterade tjänster. Den första prisofferten skall vara giltig i 3 månader om inte annat anges. Det slutliga priset på Produkterna, installationsarbeten och relaterade tjänster kan justeras av Diapol efter slutförandet av mallhanteringsarbeten i den slutliga prisofferten (Order). Den första prisofferten skall bli bindande för Parterna med avseende på mallhanteringsarbeten efter att Kunden har accepterat den ursprungliga prisofferten. Ett accepterande av den ursprungliga prisofferten skapar inte ett bindande avtal med avseende på Produkterna och relaterade installationsarbeten och Kunden är inte skyldig att acceptera den slutliga prisofferten.

  Efter accepterandet av den ursprungliga prisofferten, skall Diapol och Kunden komma överens om en lämplig tid för Diapol att utföra mallhanteringsarbeten. Måttagningen sker inom arbetstid om man inte annat överenskommits mellan Parterna.

  Efter slutförandet av mallhanteringsarbetena skall Diapol utfärda en orderbekräftelse (Order) som skall ange den slutliga prisofferten för Produkterna, installationsarbeten och relaterade tjänster. Ordern skall vara giltig i 3 månader om inte annat anges. Ordern är bindande för Parterna när Kunden har återlämnat en undertecknad kopia av Ordern till Diapol eller på annat sätt har accepterat Ordern.

  Under förutsättnig av ett separat avtal med Diapol kan Diapol utfärda en orderbekräftelse baserad på ritningar och mätningar som tillhandahålls av Kunden, men i sådana fall skall Diapol inte bära något ansvar för rätt passform och slutliga dimensioner på Produkterna om Produkterna har gjorts i enlighet med ritningarna och mätningarna som tillhandahålls av Kunden.

  Om det vid utförande av bänkskivan visar sig att bänkskivan inte kan framställas enligt den av mätaren upprättade ritningen så förbehåller Diapol sig rätten att ändra arbetsritningen. Ändringarna samordnas med kunden. Om den nya arbetsritningen medför någon förändring i kostnaden av arbeten eller produkter så åtar Kunden sig att betala Diapol extra för prisförändringen utöver orderbeloppet. Om den nya kostnaden är lägre än orderbeloppet kommer Diapol att återbetala mellanskillnaden till Kunden.

  4.Produkternas kvalitet. Diapol skall göra sitt bästa för att se till att de levererade Produkterna är fria från defekter som en följd av felaktigt utförande och användning av defekt material. Kunden är medveten och godkänner om att material som används av Diapol kan variera i textur, mönster, färg och ton på de levererade färdiga Produkterna och kommer inte att vara exakt samma som proverna av samma material. Dessutom godkänner parterna att det på grund av karaktären av naturliga material kan förekomma sprickliknande linjer, repor, ojämnheter av ytan, små hack och gropar, varierande mönster och färgnyanser, färgavvikelser och partiklar av andra stenarter i materialet. Sådana särdrag av materialet betraktas inte som fel.

  5.Toleranser. Följande variationer i faktiska mätningar av de levererade Produkterna är tillåtna och skall inte betraktas som avvikelser i de levererade Produkterna: i) de generella mätningarna på arbetsbänken upp till –2 mm, (ii) de generella mätningarna på utskärning +/– 2 mm, (iii) tjockleken på en arbetsbänk av granit och marmor +/– 2 mm, tjockleken på en arbetsbänk med 30 mm kvarts +/– 1,5 mm, tjockleken på en arbetsbänk med 12 och 20 mm kvarts +/– 1 mm, tjockleken på en keramisk arbetsbänk +/– 2 mm, (iv) skarv max 2 mm.

  6.Kundens skyldigheter.
  Innan mallhanteringsarbeten kan börja måste Kunden förbereda platsen på egen bekostnad enligt följande:
  -kökets basenheter måste vara säkert på plats och arbetsbänkar borttagna. Under förutsättning av ett separat avtal med Diapol kan det vara möjligt i vissa fall att mäta upp utan att ta bort de befintliga arbetsbänkarna, men i sådana fall skall Diapol inte bära något ansvar för rätt passform och slutliga dimensioner på de Produkter som ersätter den befintliga arbetsbänken; -under inköp och montering av skåpen, tillbehören och stödkonstruktionerna skall man ta hänsyn till vikten av materialet för den beställda bänkskivan som har beställts: kvarts 75 kg/m2, granit och marmor 95 kg/m2, keramik 25 kg/m2;
  -väggen bakom bänkskivan ska vara jämn för montering av stänkskyddet; -diskhoar,kranar, hällar, spisar måste kopplas ur, vid behov;
  -säkerställa korrekt, säkert och obehindrat tillträde till mallhanteringsplatsen för mallhanterare, ta bort föremål som hindrar arbetenas utförande om några sådana finns.

  Kunden måste välja, senast innan orderbekräftelsen, de specifika modellerna av diskhoar, blandare och spisar/hällar och tillhandahålla relevanta specifikationer (t.ex. modell, mått och annan teknisk information som begärs av Diapol) till Diapol samt tillse att dessa är levererade vid tidpunkten för mätning. Om diskhon, blandaren och spisen/hällen inte finns på plats vid mätning så ansvarar kunden för att produktinformationen är korrekt.

  Enheterna och spisen får inte flyttas eller ändras efter mätningen.

  Innan installationsarbetena kan börja måste Kunden förbereda installationsplatsen på egen bekostnad enligt följande:
  -säkerställa att skåpen, tillbehören och stödkonstruktionerna som krävs för installation av arbetsbänken är i samma skick under mallhanterings- och installationsarbetena – korrekt installerade, plana och, där så är tillämpligt, har tillräckligt stöd;

  -säkerställa att öppningarna i skåpen, tillbehören och stödkonstruktionerna under arbetsbänken som krävs för spisen, diskhon etc. är korrekt utskurna där så är tillämpligt;
  -säkerställa att eventuell befintlig arbetsbänk och uppåtstående delar tas bort;

  -säkerställa att golvet vid installationsplatsen är täckt med ett starkt halkfritt material. Diapols montörer är skyldiga att bära skyddsskor som annars kan skada golvet;
  -säkerställa att vattenanslutningarna är stängda och att elektriska anslutningar är utan ström;

  -säkerställa korrekt, säkert och obehindrat tillträde till installationsplatsen för montörerna avlägsna föremål som kan förhindra arbetet.;
  – om detta specifikt avtalats i Ordern är Kunden ansvarig för lyfthjälp.

  Kunden är medveten om att Diapol inte kommer att utföra följande arbeten:
  – avlägsnande och tillvaratagande av den befintliga arbetsbänken, utom där speciella överenskommelser Diapol genomför arbeten som rör eliminering av defekter som Diapol är ansvarig för;

  – tätning av mellanrummet mellan den installerade Produkten och väggen, utom vid separat överenskommelse;
  – installation av fönsterbänkar;
  – ur- och inkoppling av vatten- och elektricitetssystemen.

  Kunden är medveten om att mallhanterings- och installationsarbeten kommer att ta i genomsnitt minst 1–3 timmar. Mallhanterare eller montörer kan ta fotografier av det utförda arbetet som ett hjälpmedel för senarekvalitetskontroll.

  Kundens underlåtelse att förbereda platsen för mallhanterings- eller installationsarbeten inom den överenskomna tiden för att utföra mallhanterings- eller installationsarbeten berättigar Diapol att fakturera

  1

  Kunden extra för Diapols tillkommande kostnader på grund av dröjsmålet med arbetena.

  Om kunden väljer att inte lämna in den slutgiltiga ordern efter mätningen så är kunden ändå skyldig att betala Diapol för mätningen och övriga förberedande arbeten.

  7.Leverans och installationsarbeten. Diapol skall leverera Produkterna och utföra installationsarbetena åt Kunden enligt leveransvillkoren som överenskommits i Ordern. Den exakta tiden för utförandet av installationsarbetena skall överenskommas mellan Diapol och Kunden. Diapol tillhandahåller installationsarbeten inom normal arbetstid och enligt separat avtal med Kunden även utanför normal arbetstid. Diapol har rätt att använda underleverantörer för mallhanterings- och installationsarbeten.

  Omedelbart efter avslutat installationsarbete skall Parterna gemensamt genomföra en inspektion av arbetet och Produkterna och underteckna ett protokoll för godkännande, där alla defekter som upptäcks av Kunden (eller dess representant) skall anges. Sådana defekter skall korrigeras av Diapol inom rimlig tid. Kunden är skyldig att vara på platsen vid tidpunkten för slutförandet av installationsarbetena, och detta skall anmälas av Diapol till Kunden i rimlig tid i förväg. Underlåtelse av Kunden eller dess utsedda representant att infinna sig för inspektion och undertecknande av protokollet för godkännande berättigar Diapol att använda tredje person på platsen som vittne till överlämnandet och sådana personer betraktas som Kundens auktoriserade företrädare för att ta emot överlämnandet.

  Risken för oavsiktliga fel och skador på Produkterna skall övergå till Kunden efter att protokollet för godkännande undertecknats.

  Kunden är medveten om att arbetsbänken inte får användas eller vidröras i minst 24 timmar efter installationen på grund av torkning.

  8.Fakturering och betalning. Kunden åtar sig att betala Diapol för de överenskomna mallhanteringsarbetena (baserat på den ursprungliga prisofferten) och för Produkterna, installationsarbetena och relaterade tjänster (baserat på den Ordern) i enlighet med den faktura som har utställts av Diapol och de överenskomna betalningsvillkoren.

  Om inte Parterna har kommit överens om annat skall Diapol utfärda en förskottsbetalningsfaktura efter det att Ordern har godkänts av Kunden och Kunden accepterar att Diapol inte har någon skyldighet att börja uppfylla Ordern om man inte har erhållit förskottsbetalningen.

  Då Avtalet är ett distansavtal är Kunden medveten om att ingen ångerrätt gäller med avseende på varor som tillverkats på beställning eller är klart personliga, såsom de Produkter som skärs till enligt särskilda mätningar hos Kunden och enligt Kundens begäran.

  Då en förskottsbetalningsfaktura har utfärdats och Kunden underlåter att betala den inom 30 dagar skall Ordern automatiskt annulleras och berättigar Diapol att avsluta Avtalet ensidigt.

  Kunden är medveten om att från det ögonblick Diapol startar produktionen av de beställda Produkterna kan måtten och materialen för sådana Produkter inte ändras.

  Efter det att Produkterna har producerats och innan installationsarbetena skall Diapol utfärda en slutlig faktura till Kunden. Diapol har ingen skyldighet att utföra installationsarbetena innan man har mottagit full betalning av den slutliga fakturan. Om installationsarbetena har utförts av Diapol innan man har mottagit full betalning av den slutliga fakturan skall den slutliga fakturan förfalla (i) omedelbart efter avslutade installationsarbeten eller (ii) på fakturans förfallodag (beroende på vilket som inträffar först). Om inte annat anges på fakturan skall standardbetalningsvillkoret vara 3 arbetsdagar från installationsdatumet.

  Om beställaren är i dröjsmål med någon betalning har Diapol rätt att kräva en dröjsmålsränta med 0,02 % på det belopp som inte betalats i tid för varje fördröjd dag, samt fakturans indrivningskostnader.
  9.Garanti. Diapol erbjuder garanti endast om informationen är publicerad på hemsidan vid material eller tjänst. Trots förekomsten av en garanti hanteras kundernas reklamationer (se punkt 10).

  10. Konsumentklagomål och tvistlösning. Kunden är berättigad att lämna konsumentklagomål avseende Produkterna och de relaterade tjänsterna med Diapol till kontaktuppgifterna som Diapol anger nedan eller via webbplatsen, där finns detaljerad information om hantering av reklamationer. Diapol är skyldig att informera kunden om hanteringstid

  samt olika lösningar av ärendet. Alla tvister, meningsskiljaktigheter eller anspråk med eller utan samband med Avtalet skall lösas genom förhandlingar. Om Parterna inte kan lösa tvisten genom förhandlingar skall tvisten lösas slutligt genom en lämplig domstol.

  11. Skadeståndsansvar. Diapols skadeståndsansvar är begränsat till direkta redan existerande skador som Kunden förorsakats som ett resultat av en straffbar överträdelse av Avtalet. Det högsta beloppet för Diapols skadeståndsansvar gentemot Kunden skall begränsas till priset på Produkterna där anspråket uppstått. Under inga omständigheter skall Diapol hållas skadeståndsansvarigt för vinstförlust för Kunden. Begränsningar och undantag från skadeståndsansvar enligt ovan skall inte tillämpas i de fall då sådant ansvar inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

  12. Tillämplig lag. Lagarna i Republiken Estland skall gälla för genomförandet och tolkningen av detta Avtal. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)) gäller inte för det här Avtalet.

  13. Integritetspolicy. Diapol behandlar de inlämnade personuppgifterna av Kunden i enlighet med kraven enligt tillämplig lagstiftning. Diapols integritetspolicy finns publicerad och tillgänglig på webbplatsen.

  Diapol Granite OÜ

  Adress: Kasesalu 10, 76505 Saue, Estland E-mail: info@diapol.se
  www.diapol.com